Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
ระบบประเมินรายวิชา ประจำ เทอม 1 / 2562 เปิดระบบวันที่ 7ตค- 22พย62

Teacher Login

Log in

LOGIN_TO_YOUR_ACCOUNT

MOD_BT_LOGIN_USERNAME
MOD_BT_LOGIN_PASSWORD
BT_REMEMBER_ME
 

ประเมินรายวิชา ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562
รายวิชาฝึกปฏิบัติงาน

ระยะเวลาทำแบบประเมินตั้งแต่ วันที่  7 ตุลาคม - 22 พฤศจิกายน 2562

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

 

รายวิชาปริญญาตรี ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2562
           
ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ตอน จำนวนนักศึกษา หมายเหตุ
ลง
 ทะเบียน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
28 562-641 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก  01 20 บริบาล
29 562-642 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน  01 15 บริบาล
30 562-643 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านสารสนเทศทางยา  01 21 บริบาล
31 562-644 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์  01 23 บริบาล
32 562-645 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการด้านยาในโรงพยาบาล  01 21 บริบาล
33 562-646 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยวิกฤต  01 2 บริบาล
34 562-653 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคมะเร็ง  01 7 บริบาล
35 562-654 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมยาเคมีบำบัด  01 7 บริบาล
36 562-655 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคมะเร็งและการเตรียมยาเคมีบำบัด  01 1 บริบาล
37 562-657 การฝึกปฏิบัติงานการเตรียมผสมสารอาหารทางหลอดเลือด  01 1 บริบาล
38 562-680 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอายุรศาสตร์ขั้นสูง  01 4 บริบาล
39 562-682 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  01 6 บริบาล
40 562-684 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านคลินิกยาวาร์ฟาริน  01 5 บริบาล
41 562-685 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านโรคเรื้อรัง  01 4 บริบาล
42 562-689 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมด้านศัลยกรรมประสาท  01 4 บริบาล

 

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557

 

ลำดับที่ รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ตอน จำนวนนักศึกษา หมายเหตุ
ลง
 ทะเบียน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
44 566-681 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 1  01 6 ภส
45 566-682 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 2  01 5 ภส
46 566-684 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 4  01 2 ภส
47 566-686 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 6  01 2 ภส
48 566-687 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ 7 4(0-16-0)  01 5 ภส
49 566-688 การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 1  01 3 ภส
50 566-691การฝึกปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์แบบพหุวิทยาการ 1 01 - ภส
51 571-681การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 1 01 - ภส
52 571-683 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 3  01 7 ภส
53 571-684 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 4  01 1 ภส
54 571-685 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 5  01 2 ภส
55 571-686 การฝึกปฏิบัติงานด้านเภสัชเวท 6  01 4 ภส
56 575-681 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมชุมชน 1  01 2 ภส
57 575-682การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมชุมชน 2 01 - ภส
58 575-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ  01 3 ภส
59 576-681 การฝึกปฏิบัติงานการจัดการเภสัชกรรมโรงพยาบาล   01 4 ภส
60 576-682 การฝึกปฏิบัติงานหัวข้อพิเศษเภสัชกรรมสังคมและการบริหาร   01 1 ภส
61 576-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด 1  01 6 ภส
62 576-684 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมการตลาด 2  01 5 ภส
63 581-681 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการผลิต 1  01 2 ภส
64 581-683การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการประกันคุณภาพ 1 01 - ภส
65 581-685 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา 1  01 13 ภส
66 581-686 การฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีเภสัชกรรมด้านการวิจัยและพัฒนา 2  01 5 ภส
67 581-688 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา 1  01 18 ภส
      02 - ภส
68 581-689 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยา 2  01 14 ภส
      02 - ภส
69 581-690 การฝึกปฏิบัติงานด้านคุ้มครองผู้บริโภค  01 13 ภส
70 595-421 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม     01 1 ภส
71 595-481 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม    01 1 ภส
72 596-681 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต  01 34 ภส
73 596-682 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ  01 32 ภส
74 596-683 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรม อุตสาหการด้านการผลิต 2  01 11 ภส
75 596-684 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการผลิต 3   01 2 ภส
76 596-685 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 2   01 13 ภส
77 596-686 การฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมอุตสาหการด้านการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ 3   01 3 ภส
78 596-687 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 1   01 20 ภส
79 596-688 การฝึกปฏิบัติงานด้านการขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 2  01 2 ภส